Τετάρτη , Μάιος 23, 2018

Πιθανότητες & Τυχαίες Διαδικασίες

 

Αντικείμενο Μαθήματος:

Στοιχεία πιθανοτήτων. Τυχαίες μεταβλητές. Μοντέλα ροπών. Κατανομές. Στοχαστικό σήμα. Εργοδικότητα και στασιμότητα στοχαστικού σήματος. Σχέση εισόδου-εξόδου γραμμικού συστήματος με στοχαστική διέγερση. Φάσμα ισχύος. Στατιστική συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και ετεροσυσχέτισης. Μοντέλα θορύβων. Θεωρία βέλτιστων γραμμικών συστημάτων. Απλό και στοχαστικό σήμα με θόρυβο. Θεωρία Wiener-Kolmogorov για συνεχή σήματα. Εκτίμηση με αιτιατά και μη αιτιατά φίλτρα.

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: