Τετάρτη , Μάιος 23, 2018

Τεχνικές Κωδικοποίησης

 

Αντικείμενο Μαθήματος:

Κωδικοποίηση καναλιού. Γραμμικοί κώδικες μπλοκ, κυκλικοί κώδικες, συνελικτικοί κώδικες, κώδικες τούρμπο και LDPC. Κωδικοποίηση για κανάλια περιορισμένου εύρους ζώνης - κωδικοποιημένη διαμόρφωση (CΜ). Σχεδίαση κωδίκων για διάφορους τύπους καναλιών (AWGN, fading, ISI, MIMO). Πρακτικές εφαρμογές της κωδικοποίησης. Προσομοίωση ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με κωδικοποίηση καναλιού.

Θέματα Εργασιών 2017-2018

Θέματα

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: