Τετάρτη , Μάιος 23, 2018

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες ΙΙ

 

Αντικείμενο Μαθήματος:

Ψηφιακή μετάδοση μέσω AWGN καναλιών περιορισμένου εύρους ζώνης. Σχεδιασμός σημάτων. Αποδιαμόρφωση, πιθανότητα σφάλματος-αξιολόγηση της επίδοσης των ψηφιακών συστημάτων ΡΑΜ. Ψηφιακά διαμορφωμένα σήματα με μνήμη. Σχεδιασμός βέλτιστων φίλτρων εκπομπής-λήψης, εξίσωση καναλιού. Διαμόρφωση πολλαπλών φερουσών και OFDM.
Ψηφιακή μετάδοση μέσα από κανάλια πολλαπλών διαδρομών με διαλείψεις. Διαμόρφωση συνεχούς φάσης φέροντος. Συστήματα επικοινωνίας διάχυτου φάσματος. Κωδική πολυπλεξία.
Εργαστηριακές ασκήσεις Ψηφιακών συστημάτων διαμόρφωσης σε κανάλια διαφόρων τύπων παραμόρφωσης.

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: