Τετάρτη , Μάιος 23, 2018

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Ι

 

Αντικείμενο Μαθήματος:

Κωδικοποίηση πηγής, κβάντιση, κωδικοποίηση κυματομορφής (PCM, DPCM, ΔΜ). Ψηφιακή διαβίβαση και εγγραφή σήματος.
Ψηφιακή μετάδοση σε κανάλια βασικής ζώνης παρουσία προσθετικού Λευκού Gaussian Θορύβου (AWGN): γεωμετρική αναπαράσταση σημάτων, διδιάστατες-πολυδιάστατες κυματομορφές, βέλτιστος δέκτης για ψηφιακά διαμορφωμένα σήματα παρουσία ΑWGN, πιθανότητα σφάλματος-αξιολόγηση της επίδοσης των τεχνικών ψηφιακής διαμόρφωσης (PAM, PSK, QAM, FSK). Συγχρονισμός συμβόλων. Ανάλυση επίδοσης για Ενσύρματα και Ραδιοτηλεπικοινωνιακά κανάλια.

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: