Τετάρτη , Μάιος 23, 2018

Αναλογικές Τηλεπικοινωνίες

 

Αντικείμενο μαθήματος:

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Εκπομπή και λήψη αναλογικού σήματος: Διαμόρφωση πλάτους και διαμόρφωση γωνίας. Ανάλυση κλασικών συστημάτων: ΑΜ, DSB-SC, SSB, VSB, FM, PM. Συστήματα πολυπλεξίας. Εκπομπές Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Επίδραση του Θορύβου στα αναλογικά συστήματα επικοινωνίας.

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: