Τετάρτη , Μάιος 23, 2018

1.6 Η μη γραμμικότητα


   Στην εργασία αυτή μελετούμε και την επίδραση της μη γραμμικότητας σε ορισμένες συνθήκες λειτουργίας .Θεωρούμε ότι αυτή η μη γραμμικότητα είναι αποτέλεσμα των ενισχυτικών διατάξεων και πιο συγκεκριμένα ότι αντιστοιχεί στον ενισχυτή οδεύοντος κύματος (TWTA) του αναμεταδότη του δορυφόρου, εφόσον προσομοιώνουμε ένα πλήρες δορυφορικό σύστημα μετάδοσης.

   Το μοντέλο προσομοίωσης χρησιμοποιεί ζωνοπερατή γραμμικότητα (BPNL) και θόρυβο και στα δύο σκέλη ζεύξης. Οι παραμορφώσεις που εισάγονται από τη μη γραμμικότητα θεωρούμε ότι διαχωρίζονται σε παραμορφώσεις συμπίεσης πλάτους (AM/AM) και μετατροπής φάσης (AM/PM).Οι χαρακτηριστικές πλάτους και φάσης συναρτήσει της ισχύος του σήματος εισόδου ενός τυπικού ενισχυτή φαίνονται στην Εικ.1.4.

   Οι χαρακτηριστικές αυτές αφορούν τη λειτουργία με σήμα εισόδου μιας βασικής συχνότητας και εκφράζονται με τις κανονικοποιημένες τιμές ισχύος ή του πλάτους εισόδου-εξόδου. Η κανονικοποίηση κάθε μεταβλητής γίνεται ως προς την τιμή που αντιστοιχεί στο σημείο κορεσμού.Το σημείο λειτουργίας του ενισχυτή που είναι συνήθως κάτω από τον κορεσμό , προσδιορίζεται ως προς το σημείο κορεσμού σε dB σαν BACKOFF εισόδου (IBO) ή εξόδου (OBO) .

   Ο τρόπος προσομοίωσης της μη γραμμικότητας στο σύστημα παρουσιάζεται αναλυτικά στην [1]. Απλώς θα αναφέρουμε ότι σαν δεδομένα στη μη γραμμικότητα είναι τρεις συντελεστές οι BACKOFF, KP και KPH . Οι συντελεστές αυτοί αναφέρονται στην τεχνική της «μερικής αντιστάθμισης» της μη γραμμικότητας , όπως αυτή αναφέρεται στην [1]. Εμείς μπορούμε να αναφέρουμε ότι η μη γραμμικότητα έχει σαν αποτέλεσμα την παραμόρφωση του σήματος με τέτοιο τρόπο που καθιστά μη αποδεκτή τη συμπεριφορά του δέκτη μας. Επιβάλλεται λοιπόν το παραμορφωμένο σήμα να στραφεί κατά μια γωνία φ και το πλάτος του να αυξηθεί ή να μειωθεί, έτσι ώστε να επιτευχθεί ανίχνευση με βάση τα κατώφλια και τις περιοχές απόφασης του ήδη χρησιμοποιούμενου δέκτη.Αυτό επιτυγχάνεται

Εικ.1.4 Χαρακτηριστικές πλάτους ΑΜ/ΑΜ και φάσης ΑΜ/ΡΜ ενός τυπικού ενισχυτή αναμεταδότη (TWTA) . (Διακεκομένες γραμμές)

 

με την εισαγωγή των συντελεστών KP και KPH. Οι συντελεστές παίρνουν κάποιες τιμές που παρατίθενται στους  Πίνακες 1 και 2 για συστήματα 16  και 32 QAM


Πίνακας 1

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: BACKOFF	Kp	Kph 3	-2	0 4	  0	0 5	-1	1 6	  0	2 9	-3	4 12	-4	4 15	-4	2 17	-3	1 25	-3	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1                                                                   Πίνακας 2

 

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: