Τετάρτη , Μάιος 23, 2018

Διαμόρφωση QAM

Η ορθογωνική διαμόρφωση πλάτους (Quadrature amplitude modulation, QAM) είναι μια τεχνική διαμόρφωσης που μεταφέρει την πληροφορία μεταβάλλοντας το πλάτος δύο ορθογώνιων φερόντων. Τα δύο αυτά φέροντα έχουν διαφορά φάσης 90ο.

Το εκπεμπόμενο σήμα έχει την μορφή:

              

όπου  είναι τα σήματα βασικής ζώνης (πληροφορία) που διαμορφώνουν τα δυο φέροντα και  f0 είναι η φέρουσα συχνότητα

Στον δέκτη τα δυο σήματα I(t) και Q(t) μπορούν να ανακτηθούν με τη χρήση ενός σύγχρονου αποδιαμορφωτή. Ένας τέτοιος αποδιαμορφωτής πολλαπλασιάζει το λαμβανόμενο σήμα χωριστά με ένα συνημίτονο και ένα ημίτονο. Εξαιτίας την ιδιότητας της ορθογωνικότητας των δύα αυτών φερόντων, είναι δυνατόν να ανιχνευτούν ανεξαρτητα τα δυο σήματα βασικής ζώνης.

Σχετικές Ασκήσεις

Διαμόρφωση QAM

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website: